# افشای_اجتماعی_شرکت

الگوی پیشنهادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها برای ایران(CSR)

1-بعد اقتصادی 2-بعد اجتماعی 3-بعد زیست محیطی 4-بعد مسئولیت پذیری محصول 5-بعد حقوق بشر 6-بعد فعالیت های کارمناسب و کارگری در بسیاری از نوشته ها اشتباها ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 327 بازدید