مفهوم ریسک گریزی و ریسک پذیری

اگرچه فرض می شود که تمامی سرمایه گذاران ریسک گریزند و درجات ریسک گریزی قابل تعیینی را ندارند ، لیکن برخی سرمایه گذاران ، ریسک گریزتراند در نتیجه سرمایه گذاران ، مجموعه های متفاوتی از منحنی های بی تفاوتی خواهند داشت . ریسک و بازده را به این صورت تعریف می کنیم :

الف) بازده عبارت است از سود یا زیان سرمایه +دریافتی های ناشی از سرمایه گذاری 

ب)ریسک عبارت است از عدم اطمینان نسبت به بازده (احتمال به خطر افتادن بازده )

بر اساس تعریف ریسک بحث عدم اطمینان مطرح است معمولا در اقتصاد و به خصوص  سرمایه گذاری فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی عمل می کنند .بنابراین سرمایه گذاران منطقی ، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و طبیعی است که در این حالت می توان گفت سرمایه گذاران نسبت به ریسک علاقه ای ندارند . .به عبارت دقیق تر باید گفت که سرمایه گذاران ریسک گریز اند . یک سرمایه گذار ریسک گریز کسی است که در ازای قبول ریسک ، انتظار دریافت بازده بیشتری دارد یا به عبارت دیگر سرمایه گذار به دنبال بازده بیشتر است و برای کسب بازده بیشتر (به دلیل هم جهت بودن رابطه ریسک و بازده )مجبور به پذیرش ریسک بیشتری است .

برگرفته از 

مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه دکتر تهرانی 

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی 

/ 0 نظر / 134 بازدید