معرفی اساتید حسابداری دانشگاه ها

به آدرس زیر مراجعه نمایید

٢-دانشگاه تهران

http://management.ut.ac.ir/fa/hozeh/amoozesh-gorooh/hesabdari.asp

3-دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.ma-atu.ir/amf_member.php

۴-دانشگاه شهید بهشتی

http://fma.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2349

۵-دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=economics.scu.ac&tabid=4531&mid=0

 

/ 0 نظر / 69 بازدید