finance


+ الگوی پیشنهادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها برای ایران(CSR)

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت به معنی افشای اطلاعات مسئولیت پذیرانه ای است که اثرات مالی دارند .همانگونه که میدانید حسابداری فرایند ثبت ،تلخیص و گزارش اطلاعات مربوط به فعالیت هایی است که اثر مالی دارند به عبارت دیگر گزارشگری نباید فقط ابعاد مالی را در نظر داشته باشد .بلکه باید مسئولیت پذیر باشد و این مسئولیت پذیری تحت عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت عنوان میشود (Corporate Social Responsibility) مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در الگوی پیشنهادی برای ایران در 6 بعد بشرح زیر ارائه شده است :


1-بعد اقتصادی

2-بعد اجتماعی

3-بعد زیست محیطی

4-بعد مسئولیت پذیری محصول

5-بعد حقوق بشر

6-بعد فعالیت های کارمناسب و کارگری

در بسیاری از نوشته ها اشتباها افشای اجتماعی شرکت (Corprate social disclosure) را معادل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت میدانند در صورتیکه افشای اجتماعی شرکت تنها بخشی از فرآیند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت است که در بعد اجتماعی مدنظر قرار می گیرد .اینکه شاخص مشخصی برای هریک از ابعاد وجود داشته باشد تا اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی به همراه صورتهای مالی برای تصمیمات ذی نفعان مدنظر قرار گیرد جای بحث دارد اما باید توجه داشت که اساس این تحقیق تئوری ذی نفعان است و همه گروههایی که به نحوی تحت تاثیر فعالیت های شرکت قرار می گیرند باید بعنوان ذینفعان مدنظر قرار گیرند در این حالت مفاهیمی همانند کارایی اجتماعی ،کارائی زیست محیطی ،عدالت یا تساوی میان نسلی و .. ارائه میگردد .

برای هر بعد تعدادی شاخص در نظر گرفته شده و با استفاده از سئوالات استاندارد در قالب پرسشنامه به معرض تحقیق قرار داده شد و با توجه به اینکه ممکن است برای برخی پرسش دهندگان سئوال مطرح شود هر شاخص دریک خط یطور مختصر توضیح داده شد و در نهایت نظر شرکت کنندگان در تحقیق در قالب الگوی پیشنهادی ارائه گردید . بطور مثال در بعد اقتصادی سئوالی بشرح زیر مطرح شد که با توجه به اینکه اطلاعات زیر در بعد اقتصادی در صورتهای مالی ارائه نمی گردد آیا افشای اطلاعات زیر باعث افشای اطلاعات مسئولیت پذیرانه شرکت می گردد یا خیر؟

- EVA

-RI

یا در بعد مسئولیت پذیری محصول آیا برچسب محصولات و خدمات ، امنیت و سلامت مشتریان و.. باعث افشای اطلاعات مسئولیت پذیرانه شرکت می گردد یا خیر ؟

الگوی پیشنهادی در 6 بعد بشرح زیر ارائه میشود :

برگرفته از رساله دکتری اینجانب

 

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک